PACLIK.cz  

   
 
 • Button
 • Button
 • Button
 • Button
 • Button
 • Button
 • Button
Trans
transparent transparent    
  trans Sipka KOŠÍK:
Nejste přihlášeni - PŘIHLÁSIT   0 ks / 0,00 Kč bez DPH
transparent    
Menu stránek
transparent

transparent
RychlyKontakt
Kompletní kontaktní informace
transparent
transparent
Transparent  Rámové lešení MERCURY
Vážení uživatelé rámového lešení Mercury, zakoupením tohoto systému získáváte plnohodnotné rámové lešení, které vyniká vysokou variabilitou, rychlostí stavby a skladností. Díky průměru trubek rámu 48mm je plně kompatibilní s trubkovým lešeňovým systémem používaným na území ČR.
Děkujeme Vám za zakoupení a užívání rámového lešení Mercury.

Úvod a všeobecné údaje

Před stavbou rámového lešení Mercury je bezpodmínečně nutné prostudovat a pochopit tento manuál. Při montáži a demontáži a užíváním je nutné se řídit bezpečnostními předpisy na místě obvyklém a dále bezpečnostními předpisy pro práci ve výškách. Nutno postupovat podle:

Nařízení vlády č.362/2005 Sb. Příloha č.VII – Dočasné stavební konstrukce – o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci ve výškách s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

ČSN 738101 – Lešení společná ustanovení
ČSN 738106 – Ochranné a záchytné konstrukce
ČSN EN 12810-1 – Fasádní dílcová lešení
ČSN EN 12811-1 – Dočasné stavební konstrukce
                                     - Pracovní lešení – Požadavky na provedení a obecný návrh
ČSN EN 12811-3 – Dočasné stavební konstrukce
                                     - Zatěžovací zkoušky

Všeobecné údaje

Základní popis rámového lešení Mercury

Rámové lešení Mercury je tvořeno ocelovými svařovanými rámy o pochůzné šíři 1,05m a výšce 2,0m. Podlážkami o délce 1,8m a šířce 0,5m. Dále jsou zde uplatňovány dva stavební postupy a to CD pomocí trubkových diagonálních ztužení a podélníků a TP pomocí zábradlových rámů (ocelový svařenec). Povrchová úprava je dle přání zákazníka a to buď v barvě anebo galvanickým, či žárovým zinkováním.
V jednotlivých patrech nebrání pohybu žádné výstupky a čistý průchod je v šíři 1,05m a výšce 2,0m.

Průměr trubek základního rámu 48x3,2mm s oceli třídy S355 umožňuje plnou kompatibilitu s klasickým trubkovým lešením a to včetně využití jednotlivých komponent. Pro nosné spoje za použití spojek typu B (EN74)

Rozsah platnosti návodu ke stavbě a použití

Postupy, schémata, vzorce a vyobrazení uvedená v tomto manuálu platí pro fasádní lešení (standardní lešení) do třídy zatížení ČSN EN 12811-1 část 6.1.3 – tabulka 3 platící pro třídu III  - 2,0 kNm2 s maximální výškou 10 pater (22m) dle tzv. „maximálního zatížení větrem“ a třídou IV – 3,0 kNm2 „zatížení větrem při práci“ a to s plným provozním zatížením na pracovním patře (vč. váhy samotného lešení, osob, strojů, nástrojů a materiálu) a s polovičním provozním zatížením na patro sníženým o vítr při práci.

Kvalifikační nároky na osoby zúčastněných na stavbě lešení Mercury

Pro montáž a demontáž lešení Mercury jsou nutné následující kvalifikační nároky:

Úkoly pracovníka
Kvalifikace
Školení odborně způsobilé osoby (lešenář)
Odborně způsobilá osoba (dříve instruktor lešenářské techniky)
Řízení práce při montáži a demontáži
Proškolená a přezkoušená odborně způsobilá osoba pro stavbu lešení Mercury
Výkon práce při montáži a demontáži
Proškolená a přezkoušená odborně způsobilá osoba pro stavbu lešení Mercury
Pomocné práce
Stavební dělník, seznámený s riziky

Návod na montáž

Montáž lešení Mercury

U dispozičně náročných a složitějších druhů fasád doporučujeme předem zaměřit fasádu, a to zejména délku, výšku a reliéf fasády. Poté vypracovat plán stavby včetně využití speciálních komponent pro obcházení říms, balkonů apod. Před započetím montáže prověříme kvalitu podkladu z hlediska nosnosti terénu, v případě, že je nevyhovující postupujeme podle kapitoly 2.1.3
K montáži smí být použity jen nepoškozené díly!
 
Vybavení odborně způsobilé osoby:

Odborně způsobilá osoba před zahájením prací na montáži a demontáži lešení použije osobní ochranné pracovní prostředky podle směrnic a poskytování ochranných pracovních prostředků tj. ochrannou přilbou, ochranný pracovní oděv, ochrannou pracovní obuv s tužící špičkou, kožené rukavice, bezpečnostní postroj pro zabezpečené proti pádu z výšky, zajišťovací karabina k připevnění na nosnou část konstrukce. Pomocnou součástí pro montáž je kladivo – palička, vodováha, metr.

První pole

První pole zakládáme vždy na nejvyšším místě vzhledem k fasádě a terénu.

Orientace prvního pole

Pohledem na profil fasády a možné využití vnitřních konzol určíme vzdálenost vnitřního sloupku rámu od fasády. První pole lešení založíme souběžně s fasádou, jako pomůcka pro lepší směrové a výškové urovnání dalších polí je doporučeno napnout provázek souběžně s fasádou.

Patky lešení jsou výškově nastavitelné pomocí vymezovacích matic. Patky lešení se umísťují pod každý sloupek lešení. Maximální vzdálenost rámu od spodní hrany patky je 350mm. Než nasadíte rámy je doporučeno patky nahrubo připravit do požadované výšky rámu. Jelikož začínáme na nejvyšším místě terénu (není-li projektem uveden jiný postup) vytočíme matice na nejnižší pozice, 30-50mm před započetím závitu. Tím si zachováme prostor pro další výšková seřízení u dalších rámů.

Statické zatížení terénu

Prostor potřebný pro stavbu lešení, včetně nutné plochy pro skladování a manipulaci se součástmi lešení musí být řádně připraven, tj. odvodněn, vyklizen, podklad urovnán a podle potřeby zpevněn (zásypy rýh a násypy zatížené lešením musí být předem dostatečně zhutněny), zabezpečen proti ohrožení pracovníků (např.elektrickým proudem) apod.
Lešení musí být založeno tak, aby jeho konstrukcí a provozem nebyl ohrožen nebo dotčen veřejný zájem. Při zakládání lešení musí být zajištěna bezpečná doprava a pohyb chodců na přilehlých komunikacích.
Únosnost terénu, na němž je lešení založeno, musí odpovídat zatížení vyvozenému tíhou konstrukce lešení a jeho provozem. Svislé nosné části konstrukce se staví na podkladní prahy (podložky). Podkladní prahy (podložky) smějí mít sklon nejvýše 15o.
Hrubé výškové dorovnání patek lešení je doporučeno z desek, nebo nařezaných prken o tloušťce 24mm.
 

Umístění prvního rámu a výškové seřízení

Předběžně nastavené patky ustavíme po dvojicích a nasuneme na ně základní rám, a dále vyrovnáme do roviny pomocí seřizovacích matic.

Stavba pomocí příčníků a podélníků, systém CD

Při stavbě lešení v systému CD, vztyčíme druhý rám do kolmé polohy – upevníme na první spodní čep prvního rámu a horní čep druhého rámu diagonální výztuhu 2,164m, na střední čep vnějšího sloupku prvního rámu a na střední čep druhého rámu 1,8m podélník, dále doplníme dalším podélníkem, na spodní čepy. A dalším podélníkem 1,8m na vnitřní horní čepy. Celé první pole zafixujeme podlážkami a to tak že je ze spodu nasadíme na horní příčky rámu a nasuneme je směrem k fasádě a zajistíme, to proto, aby nám zbyl prostor pro osazení pole zarážkou.

Stavba pomocí zábradlových rámů, systém TP

Při stavbě lešení v systému TP, vztyčíme druhý rám do kolmé polohy – na střední a spodní čepy upevníme zábradlový rám. Horní čepy směrem k fasádě nasadíme podélník 1,8m. Celé první pole zafixujeme podlážkami a to tak že je ze spodu nasadíme na horní příčky rámu a nasuneme je směrem k fasádě a zajistíme, to proto, aby nám zbyl prostor pro osazení pole zarážkou

Kontrola vyvážení prvního pole

Pečlivě zkontrolujte vyvážení prvního pole. Zkontrolujte, zda je lešení s fasádou ve stejné vzdálenosti. Pomocí vodováhy přiložené na středový podélník, nebo zábradlový rám zkontrolujte horizontální, a přiložením vodováhy k rámu lešení i vertikální přesnost usazení. Jako poslední vždy seřizujeme vnitřní sloupek druhého rámu. Pro přesné usazení rámů je doporučeno montovat podélník, nebo zábradlové rámy oboustranně, tak aby byl zaručen obdélníkový půdorys. Celý výsledek ještě jednou zkontrolujeme.

Montáž dalších polí

Standardní rozšíření

Při montáži dalších polí postupujeme stejně jako při montáži pole prvního. Na hrubo ustavíme patky lešení, nasadíme rám, a propojíme ho podle užívaného systému stavby buď příčníkem a diagonální výztuhou (systém CD) nebo zábradlovým rámem (systém TP).
Při stavbě lešení systémem CD je na každém poli 1ks podélník 1,8m a 1ks diagonální ztužení 2,164m, při stavbě dalšího patra musí být diagonální vzpěry v protisměru k předcházejícímu patru.

Příprava dalšího patra lešení

 

Pro navázání dalšího patra použijeme podlážku s poklopem a výstupový žebřík. V přízemí je nutno výstupový žebřík podložit např. trámkem tak aby se zamezilo jeho pohybu. 

Založení v nerovném terénu

Vyskytne-li se případ, že je terén členitý na tolik, že nejde docílit vyvážení lešení stavitelnými patkami, použijte poloviční rám o výšce 1,2 m

Montáž dalších pater

Pro montáž dalších pater, ještě nevybavenými zábradlím, nebo zábradlovým rámem je nutné, aby byli pracovníci zajištěni proti pádu z lešení speciálním postrojem. Bezpečnostní postroj se skládá ze samotného postroje, tlumiče pádu a zajišťovací karabiny. Pracovník musí být připojen k pevné části lešení, schopné zachytit případnou sílu vyvinutou pádem pracovníka. Použití spon ke zvýšení tuhosti lešení se doporučuje alespoň na horních 4 patrech lešení.

Montáž rámů, a dalších komponent v systému CD a TP

Další patro začínáme vždy tak, že na vnitřní stranu rámu připevníme konzolu 1,4m a k té připneme bezpečnostní postroj. Poté vylezeme na podlážku a nasadíme první rám, který podá pracovník stojící o patro níže. Nasadíme podélník 1,8m, odpojíme se od konzoly, připojíme se na podélník, přejdeme a připevníme zachycovací šňůru postroje k prvnímu rámu. Poté vztyčíme další rám a v případě, že používáme systém CD nasadíme na čepy podélník 1,8m a zavětrovací diagonální vzpěru 2,164m. Nutno vždy dodržovat kladení diagonálních vzpěr v protisměru s patrem pod. V systému TP nasadíme zábradlový rám 1,8x0,6m. Kvůli ztužení celé konstrukce je doporučeno namontovat podlážky, poté přesuneme sponu bezpečnostního postroje na další rám a potom pokračujeme stejným způsobem ve stavbě.  

Montáž bezpečnostních prvků

Nedílnou součástí lešení jsou boční zábradlové rámy a zarážky. Celé patro musí být kompletně osazeno již před stavbou patra následujícího. Zarážky se montují tak, že se jednou stranou nasunou na základní rámy a poté úhlopříčně mírným tlakem zajistí. Boční zábradlové rámy se montují tak, že se jedna strana nasune na základní rám, poté se druhá strana uzavře až k druhé straně rámu a zde se zajistí

 

 

Použití zdvihacích prostředků

Doprava jednotlivých komponent smí být prováděna:

 • ručně podáváním – a to tak že v každém patře je alespoň jeden pracovník
 • ručně přes kladku – nutno použít konzolu a kladku a nepřekročit maximální nosnost kladky, sloupec kde je kladka napojena kotvit do fasády.
 • Pomocí elektrického vrátku – a to buď ve spodním, nebo horním uchycení, sloupec kde je montován musí být vždy perfektně ukotven do fasády.  

Nosnost konzoly je 150kg, tato nosnost NESMÍ být překročena.

Manipulace s podlážkami

Konstrukce lešení vyhovuje plynulému a snadnému ukládáni stavebních podlážek. PAMATUJTE – podlážky jsou nosným prvkem a mají zásadní vliv na tuhost celé konstrukce lešení. V případě, že budou podlážky v určitém patře vyjmuty musí být konstrukce doplněna o zábradlové rámy (systém TP), nebo (systém CD) o podélník 1,8m a úhlopříčně ztužení 2,164m, nebo každé druhé patro musí být oboustranně vyztuženo podélníky na horních čepech rámu.

Ukončení posledního patra

Poslední patro lze ukončit dvěma způsoby:

 • Základním rámem – s pokračováním montáže v systému TP nebo CD
 • Konzolou 1,4m – na kterou se pouze nasadí zábradlový rám, nebo podélník 1,8m a úhlopříčny nosník 2,164m.

 

Kotvení

Kotvení musí vždy být prováděno SOUČASNĚ se stavbou dalších pater lešení!!! Dodatečné kotvení je nepřípustné!!!

Pro kotvení lešení se požívají kotvící trubky – jedná se o ocelový svařenec skládající se z ocelové trubky o průměru 48,3x2,9mm a délkách 500, 800 a 1300mm a háku, vyrobeného z ocelové kulatiny pr.18mm a zahnutým pod úhlem 60o. A ocelové kotvy odpovídajícího průměru s vnitřní velikostí oka 23mm, pr.dříku 12mm a třídy C/S R250kg. 1800.
Rozteče kotvících prvků musí být bezpodmínečně dodržovány, viz. Tech.list I

Organizace užívající lešení, nebo organizace, která lešení staví, musí vždy zajistit odpovídající kotvící prvky, tak aby byla zajištěna bezpečná montáž, demontáž a provoz lešení, prodejce ani výrobce nenese odpovědnost za případné problémy vzniklé použitím, nebo aplikací špatné kotvící techniky, nebo způsobu kotvení.

Základní používané kotvení

Při kotvení lešení Mercury používáme dva druhy kotvení. Jednoduché a dvojité.
 • Kotvení jednoduché – je prováděno za pomocí jedné ocelové kotvy, která ke kolmo k lešeňovém rámu.
 • Kotvení zdvojené – Za pomocí dvou ocelových kotev, které jsou uchyceny těsně nad sebou na jednom sloupku lešeňového rámu. Na zdi jsou od sebe vzdáleny min.335mm, a kotvící trubky jsou v místě spojení s rámem na sebe přibližně kolmé.

 

Základní kotvení lehkých lešení

Lešení lehká, bez ochranných prostředků (sítě, ochranné stříšky, atd.). Do výšky 20m při stavebním systému CD a TP se jednoduše kotví první sloupec a potom každé další 6 pole (1,8m, 5,4m, 10,8m…) výškově je kotvení vždy prováděno na rám prvního patra a potom každé 2 patro.(2m, 6m, 10m, 14m…) SOUČASNĚ SE STAVBOU.

Kotvení je prováděno za pomocí ocelových kotev, kotvících trubek a spojek B-EN74. U lehkých lešení se používá pouze kotvení jednoduché za pomocí uchycení krajního sloupku rámu.

Základní kotvení těžkých lešení

Lešení těžká, doplněná o ochranné prostředky, sítě, ochranné stříšky, atd. Do výšky 20m při stavebním systému CD a TP kotvíme následovně:
 • Zdvojené kotvení je aplikováno na první sloupec a potom na každý další 6 sloupec(1,8m, 10,8m, 21,6m...) výškově je kotven rám 1. patra a poté každé 2 patra(2m, 6m, 10m, 14m ...).
 • Jednoduše kotvíme každý druhý sloupec, kromě sloupců se zdvojeným kotvením.(1,8m, 5,4m, 10,8m…) výškově je kotven rám 1. patra a poté každé 2 patra(2m, 6m, 10m, 14m…).

Lešení těžká, doplněná o ochranné prostředky se kotví v místě uchycení těchto prostředků vždy v patře kde je tento prostředek uchycen a dále o patro nad.

Kotvení lešení, při stavbě průjezdů

V případě, že tvoříme průjezd, nebo průchod, kdy jeden nebo více rámů nemá podporu na zemi postupujeme podle tech.listu C.
Konstrukce průjezdů a průchodů vyžaduje dodatečné nároky na kotvení a na ztužení celé konstrukce. Proto jsou dodatečně používány pozinkované trubky 48,3mm x 3,0m kterými se za pomoci spojek B-EN74 úhlopříčně vyztuží nosný rám.
 
Kotvení průjezdů:
·         Jednoduché kotvení: Kotvení ve výšce rámu prvního patra, krajní sloupek nosného rámu průjezdu, dále pak patro nad průjezdem každý druhý sloupec.
·         Zdvojené kotvení: Kotvení v horní hraně průjezdu a ve středu průjezdu.

Kotvení v místech stavebních otvorů

Kotvení v místech stavebních otvorů, provádíme za pomocí trubek o prům. 48,3mm a spojek B-EN74. Nebo za pomocí rozpěrných tyčí. Více v tech.listě str.15 

Kotevní materiál
 • Kotevní trubka je ocelový svařenec skládající se z ocelové trubky prům. 48,3mm a různých délkách (500, 800 a 1300mm) a ocelového háku o prům. 18mm zahnutým pod úhlem 60st. Kotvení musí být prováděno ve směru kolmém k budově a je spojeno s rámem lešení pomocí spojky třídy B-EN74.
 • Pro zajištění kotevní trubky ve zdi se používají ocelové kotvy. Délku, průměr a typ je nutno zvolit dle požadované únosnosti kotvy. Háky kotevních trubek je nutno v kotvách dodatečně fixovat, tak aby svým pohybem během práce na lešení nenarušily únosnost kotvy. (vyviklání atd...)
 • Kotevní rozpěra se používá v místě stavebních otvorů. Jedná se o závitovou tyč o prům.22mm s pevnostní vložkou, zakončenou plochými koncovkami, tak aby nedošlo při rozepření k poškození podkladu. Používá se tak, že se do části lešeňové trubky prům. 48,3mm vloží závitová kotevní rozpěra, a utahováním matice se rozepře na určenou délku.
Označení lešení a předání lešení k užívání

Postavené lešení musí být označeno jménem a adresou výrobce a jménem a adresou organizace provádějící lešení (organizace, která lešení montovala)

Montáž rohových polí

Rohová pole řešíme přesahem polí ve vnitřním nebo vnějším rohu. Vzniklý prostor se kryje dřevěnými podlážkami, nebo prkny o min. tloušťce 24mm a připevněním těchto prvků k podlaze.

Rámy se spojují trubkami prům.48,3mm o délce cca 50cm a 2 ks spojek třídy B-EN74 každé druhé patro.

Zábradlí rovněž řešíme z trubek prům 48,3mm různých délek.

Použití atypických prvků

Záchytná stříška
V případě, že je nutno namontovat na lešení záchytnou stříšku použijeme 2ks trubky prům. 48,3mm délky 2m a 3ks otočných spojek, a z nich vytvoříme držák o min. vzdálenosti od lešení 120cm a výšce 120cm.
Na takto vzniklé držáky:
1.      Položíme desky, nebo dřevěná prkna o min. tloušťce 40mm.
2.      Použijeme další 2 trubky o prům.48mm a spojky B-EN74, ze kterých podélně s lešením vytvoříme nosníky stříšky a na ty poté položíme vlnitý plech, který zafixujeme.
Nosná stříška se musí kotvit každý rám v patře kde je stříška zřízena a každý rám o patro nad záchytnou stříškou.
Nosná stříška musí být vždy oddělena zábradlím.

Příhradový nosník

V případě, že je nutné vynechat jeden rám lešení, použijeme příhradový nosník.

Ten se nasadí na konce rámů, poté se mezi rám příhradového nosníku vloží příčník příhradového nosníku a poté se doplní podlážkami.

Použití konzol

Konzoly používáme pro rozšíření podlahy lešení při obcházení balkónů a říms, nebo dalších reliéfních prvků fasády. Lešení Mercury používá tyto rozměry: 
 • Konzola 0,55m           Pro lešení do 20m může být na straně fasády použita v každém patře, na vnější straně není použití povoleno.
 • Konzola 1,05m           Pro lešení do 20m smí být na straně fasády použita jen ve dvou patrech a vždy musí být doplněna úhlopříčným ztužením 1,9m. Na vnější straně smí být použita pouze v jednom poli na jednom patře.
 • Konzola 1,5m             Pro lešení do 20m smí být na straně fasády použita pouze ve spojení s úhlopříčným ztužením 2,73m na straně fasády.
Konzoly osazujeme na úrovni vedlejší podlahy. Pro instalaci zábradlí použijeme ukončovací konzoly zábradlí a zábradlové rámy.
Kotvení u vnějšího použití provádíme vždy v patře, kde jsou konzoly (1,05m a 1,5m) instalovány a o patro pod.

Jakékoli jiné použití konzol, např. stavba lešení na vyložené konzole musí být vždy konzultována!

Demontáž lešení

Při demontáži lešení postupujeme opačným způsobem než při montáži tak jak bylo popsáno v předchozím textu. Při demontáži dodržujte následující pravidla
 • Neodstraňujte kotvení dříve, než jsou demontována patra nad místem kotvení.
 • Při demontáži podlážek uvnitř lešení, dodržujte zásady popsané v kapitole 2.3.4 Manipulace s podlážkami.
 • Neodstraňujte zábradlové rámy a díly ztužení dříve než jsou demontována vyšší patra.
Užívání lešení v provozu
Uživatel lešení je povinen pracovat v souladu se všemi v místě platnými předpisy pro montáž, demontáž a provoz lešení. Uživatel je povinen na svou vlastní zodpovědnost informovat se o všech změnách v příslušných normách a předpisech.
 
Prospekt ke stažení ZDE.
 

 

transparent
Novinky
Registrace
Ĺ ikna na kompletnĂ­ znenĂ­ KOMPLETNÍ ZNĚNÍ
Registrace
Registrace
Registrace
Ĺ ipka Registrace ZDE
Ĺ ipka Zapoměli jste heslo?
Registrace
Top Produkty
Registrace
Registrace
   
Paticka E-OBCHOD INFORMACE O FIRMĚ PRODUKTY AKTUÁLNÍ AKCE REKLAMACE PŮJČOVNA a SERVIS KONTAKT Postaveno na aplikaci WebBoss
Doba generování stránky: 0,0625 s.